Vorige pagina

Rechten en plichten

Rechten en plichten van de patiënt

De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het Orthopedium voldoet geheel aan deze wetgeving en dit document geeft hier meer informatie over.

Recht op informatie

De arts is verplicht u te informeren over de behandeling. Dit houdt in dat de arts u in ieder geval over het onderstaande duidelijke informatie moet geven:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn;
 • alternatieve behandelingen of onderzoeken;
 • uw gezondheidssituatie en vooruitzichten in het kader hiervan.

Als iets niet duidelijk is, is het belangrijk dat u dit aan de arts aangeeft, zodat hij verduidelijking kan geven. Op basis van de informatie die u krijgt, bepaalt u namelijk of u toestemming geeft voor de behandeling of het onderzoek.

Recht op niet weten

U kan er ook voor kiezen om geen informatie te krijgen. Uw arts zal u dan niet informeren, mits dit niet schadelijk is voor uzelf of anderen.

Toestemming

De arts moet altijd uw toestemming vragen voor een ingrijpende behandeling anders kan deze behandeling niet uitgevoerd worden. Dit geldt echter niet voor acute situaties, dan mag wel zonder uw toestemming gehandeld worden.

Second opinion

U kunt altijd een second opinion vragen bij een andere arts. In principe neemt deze de behandeling niet over. Vraag wel altijd na bij uw zorgverzekeraar of zij een second opinion vergoeden, dit is namelijk niet altijd het geval.

Vastleggen van gegevens in medisch dossier

Voor uw behandeling legt uw behandelend arts een medisch dossier aan. Indien u wordt opgenomen, wordt bovendien een verpleegkundig dossier gemaakt. Na uw ontslag wordt dit dossier toegevoegd aan het dossier van uw behandelend arts. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede hulpverlening worden vastgelegd, zoals persoonsgegevens en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier de gegevens opgenomen die uw arts bijvoorbeeld van uw huisarts heeft gekregen in het kader van de verwijzing. Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een arts buiten het Orthopedium, worden uw gegevens aan deze arts verstrekt. Tevens worden uw gegevens na ontslag, aan de huisarts verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
 • uw gegevens worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven;
 • uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering binnen onze kliniek. Deze gegevens worden altijd anoniem gemaakt.

Zodra uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven dan zal u daarover geïnformeerd worden. Uw toestemming is dan namelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Uw toestemming is niet nodig wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Orthopedium draagt zorg dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Dit geldt ook voor digitaal opgeslagen gegevens. Deze zijn beveiligd door middel van inlogcodes en wachtwoorden. 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Te denken valt aan fysiotherapeuten, andere orthopeden, polimedewerkers en orthopedisch consulenten. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

De standaard bewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals een prothese. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kan u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of het Hoofd Polikliniek.

Bij de vernietiging van uw dossier wordt uw privacy gewaarborgd. U kunt ook zelf gebruik maken van het recht om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen bij het Hoofd Polikliniek. Hij/zij zal dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts moet binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor anderen, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Afspraak op de polikliniek

Om te zorgen dat alle gegevens die patiënten verstrekken vertrouwelijk blijven, vragen wij u om bij de balie achter de witte streep te wachten. Tijdens het consult met de arts worden vertrouwelijke gegevens verstrekt. Ook kan het voorkomen dat u zich moet uitkleden voor een onderzoek. De medewerkers van het Orthopedium zorgen er zoveel mogelijk voor dat anderen dit niet zien of horen.

Plichten patiënt

Sinds 2009 is het bij wet verplicht om van alle patiënten de identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs en het BSN. Het is daarom noodzakelijk dat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Ook heeft u als patiënt de plicht om uw arts de juiste informatie te verstrekken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en, indien gewenst,de juiste behandeling ingezet kan worden. Verder wordt er van u verwacht dat u de adviezen van uw arts omtrent de behandeling zo veel mogelijk opvolgt. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar bent u tevens verplicht om voor elke nieuwe klacht een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons in te leveren.

Rechten hulpverlener

Uw behandeld arts heeft het recht zijn eigen beslissing te nemen. Als hij vindt dat een behandeling medisch niet noodzakelijk is, hoeft hij deze niet uit te voeren. Hij moet u echter wel informeren waarom hij deze behandeling niet uit wilt voeren.

Indienen verzoeken

Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen.

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt

Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com.

Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com​​​​​​​

Cookiebeleid
Orthopedium.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid van Orthopedium.  

Meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt

Mocht u nog vragen hebben over dit document dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Ook kunt u voor aanvullende informatie over uw rechten als patiënt terecht op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie www.patientenfederatie.nl
Klik hier voor de folder Rechten en plichten voor de patiënt.

Rechten en plichten

Rechten en plichten van de patiënt

De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het Orthopedium voldoet geheel aan deze wetgeving en dit document geeft hier meer informatie over.

Recht op informatie

De arts is verplicht u te informeren over de behandeling. Dit houdt in dat de arts u in ieder geval over het onderstaande duidelijke informatie moet geven:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn;
 • alternatieve behandelingen of onderzoeken;
 • uw gezondheidssituatie en vooruitzichten in het kader hiervan.

Als iets niet duidelijk is, is het belangrijk dat u dit aan de arts aangeeft, zodat hij verduidelijking kan geven. Op basis van de informatie die u krijgt, bepaalt u namelijk of u toestemming geeft voor de behandeling of het onderzoek.

Recht op niet weten

U kan er ook voor kiezen om geen informatie te krijgen. Uw arts zal u dan niet informeren, mits dit niet schadelijk is voor uzelf of anderen.

Toestemming

De arts moet altijd uw toestemming vragen voor een ingrijpende behandeling anders kan deze behandeling niet uitgevoerd worden. Dit geldt echter niet voor acute situaties, dan mag wel zonder uw toestemming gehandeld worden.

Second opinion

U kunt altijd een second opinion vragen bij een andere arts. In principe neemt deze de behandeling niet over. Vraag wel altijd na bij uw zorgverzekeraar of zij een second opinion vergoeden, dit is namelijk niet altijd het geval.

Vastleggen van gegevens in medisch dossier

Voor uw behandeling legt uw behandelend arts een medisch dossier aan. Indien u wordt opgenomen, wordt bovendien een verpleegkundig dossier gemaakt. Na uw ontslag wordt dit dossier toegevoegd aan het dossier van uw behandelend arts. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede hulpverlening worden vastgelegd, zoals persoonsgegevens en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier de gegevens opgenomen die uw arts bijvoorbeeld van uw huisarts heeft gekregen in het kader van de verwijzing. Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een arts buiten het Orthopedium, worden uw gegevens aan deze arts verstrekt. Tevens worden uw gegevens na ontslag, aan de huisarts verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
 • uw gegevens worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven;
 • uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering binnen onze kliniek. Deze gegevens worden altijd anoniem gemaakt.

Zodra uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven dan zal u daarover geïnformeerd worden. Uw toestemming is dan namelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Uw toestemming is niet nodig wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Orthopedium draagt zorg dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Dit geldt ook voor digitaal opgeslagen gegevens. Deze zijn beveiligd door middel van inlogcodes en wachtwoorden. 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Te denken valt aan fysiotherapeuten, andere orthopeden, polimedewerkers en orthopedisch consulenten. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

De standaard bewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals een prothese. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kan u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of het Hoofd Polikliniek.

Bij de vernietiging van uw dossier wordt uw privacy gewaarborgd. U kunt ook zelf gebruik maken van het recht om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen bij het Hoofd Polikliniek. Hij/zij zal dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts moet binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor anderen, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Afspraak op de polikliniek

Om te zorgen dat alle gegevens die patiënten verstrekken vertrouwelijk blijven, vragen wij u om bij de balie achter de witte streep te wachten. Tijdens het consult met de arts worden vertrouwelijke gegevens verstrekt. Ook kan het voorkomen dat u zich moet uitkleden voor een onderzoek. De medewerkers van het Orthopedium zorgen er zoveel mogelijk voor dat anderen dit niet zien of horen.

Plichten patiënt

Sinds 2009 is het bij wet verplicht om van alle patiënten de identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs en het BSN. Het is daarom noodzakelijk dat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Ook heeft u als patiënt de plicht om uw arts de juiste informatie te verstrekken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en, indien gewenst,de juiste behandeling ingezet kan worden. Verder wordt er van u verwacht dat u de adviezen van uw arts omtrent de behandeling zo veel mogelijk opvolgt. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar bent u tevens verplicht om voor elke nieuwe klacht een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons in te leveren.

Rechten hulpverlener

Uw behandeld arts heeft het recht zijn eigen beslissing te nemen. Als hij vindt dat een behandeling medisch niet noodzakelijk is, hoeft hij deze niet uit te voeren. Hij moet u echter wel informeren waarom hij deze behandeling niet uit wilt voeren.

Indienen verzoeken

Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen.

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt

Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com.

Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com​​​​​​​

Cookiebeleid
Orthopedium.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid van Orthopedium.  

Meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt

Mocht u nog vragen hebben over dit document dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Ook kunt u voor aanvullende informatie over uw rechten als patiënt terecht op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie www.patientenfederatie.nl
Klik hier voor de folder Rechten en plichten voor de patiënt.

Naar boven

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *