Delft

Welkom bij Kliniek Orthopedium
Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen
De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit
Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Afspraak maken

Wachttijden langer bij een aantal specialisten
Vaak kunt u bij ons snel terecht voor een afspraak. Op onze website vindt u een actueel overzicht van de wachttijden van de meest voorkomende behandelingen. Wij proberen de aan- en afwezigheid van onze orthopeden zo af te stemmen zodat u snel terecht kan.

Via dit formulier kunt u in 5 eenvoudige stappen een afspraak aanvragen voor een bij Orthopedium.

Wij nemen na ontvangst van dit formulier zo snel mogelijk contact met u op.

Wij vragen u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Voor het maken van een afspraak dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts/medisch specialist (alleen het nummer van de verwijsbrief uit Zorgdomein voldoet niet). De zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. Zonder verwijsbrief worden de kosten voor een consult of behandeling bij een medisch specialist niet vergoed. Ook worden de kosten niet vergoed als de datum van de verwijsbrief niet ligt vóór of gelijk aan de datum van het eerste consult.

Zonder een geldige verwijsbrief kunnen wij helaas geen afspraak voor u inplannen .

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte voor een goede afhandeling van het formulier.

Stap 1 van 5

Gegarandeerde topkwaliteit

Om u de hoogste kwaliteit van zorg te bieden bundelt Kliniek Orthopedium de krachten van haar:

 • orthopedisch specialisten
 • persoonlijke begeleiding
 • diagnostische apparatuur
 • moderne operatiekamers
 • vooruitstrevende technieken

Orthopedium heeft een strategische samenwerking met het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Deze samenwerking is er op gericht om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen:

 • In Delft worden de behandelingen met dagverpleging uitgevoerd.
 • In het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam worden de behandelingen met een korte opname uitgevoerd.

De efficiënte organisatie en planning van de behandelingen, zorgt er voor dat u altijd snel bij ons terecht kunt. Zo bent u altijd verzekerd van kwalitatieve en deskundige zorg.

Uw consult bij onze specialisten op korte termijn geregeld

Bij Kliniek Orthopedium kunt u snel terecht bij de orthopeed die gespecialiseerd is in de behandeling van uw klachten. Daar maakt u direct afspraken over het vervolg van uw behandeling en de begeleiding naar herstel. De spreekuren en behandelingen organiseren wij effectief en efficiënt, zodat u er van verzekerd bent dat de wachttijden minimaal zijn. Onze persoonlijke aandacht voor uw situatie blijft voortdurend centraal staan.

Gegarandeerde topkwaliteit

Het team van Kliniek Orthopedium is zich zeer bewust van de hoge eisen die u stelt aan uw kwaliteit van leven. Aan al onze behandelingen stellen wij hoge kwaliteitseisen om u de beste zorg te garanderen.
Onze orthopeden en professionals werken in moderne operatiekamers met de nieuwste behandeltechnieken en kwalitatief hoogwaardige implantaten. Voortdurende bijscholing houdt het niveau van de behandelingen zeer hoog. Zo draagt onze topkwaliteit bij aan uw nieuw herwonnen kwaliteit van bewegen.

Verhalen van patiënten

Rechten en plichten van de patiënt

De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het Orthopedium voldoet geheel aan deze wetgeving en dit document geeft hier meer informatie over.

Recht op informatie

De arts is verplicht u te informeren over de behandeling. Dit houdt in dat de arts u in ieder geval over het onderstaande duidelijke informatie moet geven:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn;
 • alternatieve behandelingen of onderzoeken;
 • uw gezondheidssituatie en vooruitzichten in het kader hiervan.

Als iets niet duidelijk is, is het belangrijk dat u dit aan de arts aangeeft, zodat hij verduidelijking kan geven. Op basis van de informatie die u krijgt, bepaalt u namelijk of u toestemming geeft voor de behandeling of het onderzoek.

Recht op niet weten

U kan er ook voor kiezen om geen informatie te krijgen. Uw arts zal u dan niet informeren, mits dit niet schadelijk is voor uzelf of anderen.

Toestemming

De arts moet altijd uw toestemming vragen voor een ingrijpende behandeling anders kan deze behandeling niet uitgevoerd worden. Dit geldt echter niet voor acute situaties, dan mag wel zonder uw toestemming gehandeld worden.

Second opinion

U kunt altijd een second opinion vragen bij een andere arts. In principe neemt deze de behandeling niet over. Vraag wel altijd na bij uw zorgverzekeraar of zij een second opinion vergoeden, dit is namelijk niet altijd het geval.

Vastleggen van gegevens in medisch dossier

Voor uw behandeling legt uw behandelend arts een medisch dossier aan. Indien u wordt opgenomen, wordt bovendien een verpleegkundig dossier gemaakt. Na uw ontslag wordt dit dossier toegevoegd aan het dossier van uw behandelend arts. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede hulpverlening worden vastgelegd, zoals persoonsgegevens en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier de gegevens opgenomen die uw arts bijvoorbeeld van uw huisarts heeft gekregen in het kader van de verwijzing. Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een arts buiten het Orthopedium, worden uw gegevens aan deze arts verstrekt. Tevens worden uw gegevens na ontslag, aan de huisarts verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
 • uw gegevens worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven;
 • uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering binnen onze kliniek. Deze gegevens worden altijd anoniem gemaakt.

Zodra uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven dan zal u daarover geïnformeerd worden. Uw toestemming is dan namelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Uw toestemming is niet nodig wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Orthopedium draagt zorg dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Dit geldt ook voor digitaal opgeslagen gegevens. Deze zijn beveiligd door middel van inlogcodes en wachtwoorden. 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Te denken valt aan fysiotherapeuten, andere orthopeden, polimedewerkers en orthopedisch consulenten. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

De standaard bewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals een prothese. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kan u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of het Hoofd Polikliniek.

Bij de vernietiging van uw dossier wordt uw privacy gewaarborgd. U kunt ook zelf gebruik maken van het recht om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen bij het Hoofd Polikliniek. Hij/zij zal dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts moet binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor anderen, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Recht op inzage en afschrift

U heeft recht op inzage in uw dossier. Ook kunt u, tegen een vergoeding, een kopie krijgen van uw dossier. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen bij het Hoofd Polikliniek. Aan dit verzoek moeten wij binnen 4 weken voldoen.

Recht op correctie en aanpassing

Indien u het niet eens bent met de gegevens in uw dossier, kunt u aan uw behandelend arts of het Hoofd Polikliniek vragen deze te corrigeren. Uw arts is echter niet verplicht om de gegevens aan te passen. In dat geval kunt u een door u afgegeven verklaring op laten nemen in het dossier. Tevens kunt u vragen bepaalde gegevens te laten afschermen voor anderen. Binnen 4 weken ontvangt u bericht of aan uw verzoek wordt voldaan.

Afspraak op de polikliniek

Om te zorgen dat alle gegevens die patiënten verstrekken vertrouwelijk blijven, vragen wij u om bij de balie achter de witte streep te wachten. Tijdens het consult met de arts worden vertrouwelijke gegevens verstrekt. Ook kan het voorkomen dat u zich moet uitkleden voor een onderzoek. De medewerkers van het Orthopedium zorgen er zoveel mogelijk voor dat anderen dit niet zien of horen.

Plichten patiënt

Sinds 2009 is het bij wet verplicht om van alle patiënten de identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs en het BSN. Het is daarom noodzakelijk dat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Ook heeft u als patiënt de plicht om uw arts de juiste informatie te verstrekken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en, indien gewenst,de juiste behandeling ingezet kan worden. Verder wordt er van u verwacht dat u de adviezen van uw arts omtrent de behandeling zo veel mogelijk opvolgt. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar bent u tevens verplicht om voor elke nieuwe klacht een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons in te leveren.

Rechten hulpverlener

Uw behandeld arts heeft het recht zijn eigen beslissing te nemen. Als hij vindt dat een behandeling medisch niet noodzakelijk is, hoeft hij deze niet uit te voeren. Hij moet u echter wel informeren waarom hij deze behandeling niet uit wilt voeren.

Indienen verzoeken

Indien u één van bovenstaande verzoeken heeft dan kunt u deze schriftelijk indienen bij het Hoofd Polikliniek of uw behandelend arts, aangezien het verplicht is om u te identificeren, is het noodzakelijk dat u dit verzoek persoonlijk in de kliniek komt indienen.
De behandelend arts of het Hoofd Polikliniek zal altijd binnen de gestelde termijn een (schriftelijk) antwoord geven op uw verzoek.

Meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt

Mocht u nog vragen hebben over dit document dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Ook kunt u voor aanvullende informatie over uw rechten als patiënt terecht op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie www.npcf.nl
Klik hier voor de folder Rechten en plichten voor de patiënt.

Werken bij